Spouwen

In 1970 is Grote-Spouwen ingelijfd bij Spouwen.
In 1971 zijn Kleine-Spouwen en Rijkhoven ingelijfd bij Spouwen.
In 1977 is Spouwen ingelijfd bij Bilzen.
Afbeeldingen via Wikipedia