Tielt-Winge

In 1977, Houwaart, Meensel-Kiezegem, Sint-Joris-Winge and Tielt merged into the new municipality of Tielt-Winge.
Images courtesy of Wikipedia