Rukkelingen-Loon

Roclenge-Looz
In 1971, Rukkelingen-Loon was incorporated into Bovelingen.
In 1977, Bovelingen was incorporated into Heers.
Images courtesy of Wikipedia